Toetused

 

 

Toetus KIKist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

 

 

Vertex Estonia AS sai 2019. aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” raames toetust summas 2 240 eurot, mille abil viiakse ellu projekt „Vertex Estonia AS ülevaatlik energia- ja ressursiaudit“.

Projekti eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmib ülevaatliku auditi lõpparuanne.

 

 

 

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

Vertex Estonia AS sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 48 420 eurot, mille abil viiakse perioodil 10.07.2019-29.05.2020 ellu projekt „Vertex Estonia AS ressursitõhususe investeering“.

 

Projekti eesmärgiks on suurendada ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusust läbi protsessiinnovatsiooni uue haavelduskambri ja LED-valgustite soetamise näol. Antud investeeringuprojekti tulemusena väheneb toodanguühiku valmistamiseks kuluva liiva, diiselkütuse ja elektri kogus. Kokkuvõtlikult on investeerimisprojektiga kaasnev ressursikasutuse paranemine 12% ja ressursitootlikkuse kasv 52,4%